ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

1. Az adatkezelő személye

A Szabó-busz (a továbbiakban: Utaztató), szállítmányozási vállalkozás, (Cím: 3531 Miskolc, Bársony János utca 3. 1. em. 2., adószáma: 60265535-1-25, tel: +36/70-555-8708, e-mail: szabobusz1@gmail.cometiriskft@gmail.com), amely az Ön személyes adatait kezeli, különös figyelmet fordít az adatvédelemre. Az Utaztató által megvalósított adatkezelés összhangban van a vonatkozó Európai Uniós és a magyar nemzeti adatvédelmi jogszabályokkal, és a jelen Tájékoztatónak megfelelően történik, mind a jelenlegi, mind a korábbi és a leendő ügyfelei személyes adatai tekintetében.

2. Az adatkezelés jogszabályi háttere
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet).
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény.
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.
 • 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről.
 • 472/2017. (XII.28.) Kormányrendelet az utazási szerződésről.
3. Meghatározások
 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az Európai Uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az Európai Uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

GDPR: az Európa Parlament és az Európai Tanács 2016/679/EU rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Telefon: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
weboldal: www.naih.hu.
 
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre – érintett – vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Az adatkezelés elvei: jogszerűség, integritás, tisztességes eljárás, bizalmas jelleg, átláthatóság, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság, pontosság, meghatározottság, egyértelműség.

Ügyfél: az Iroda szolgáltatásai és termékei iránt személyesen, honlapunkon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az Irodával utazási szerződést kötők.
 
Weboldal: Az Utaztató által működtetett weboldal https://szabobuszrendeles.com 


4. Az adatkezelés elvei
 
Az Utaztató megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor
(a) jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
(b) csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
(c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
(d) pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
(e) olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
(f) oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).
 
5. Felmérések, kérdőívek, szavazások, nyereményjátékok során megadott adatok
 
Az adatkezelés célja: Felméréseken, szavazásokon, nyereményjátékokon való részvétellel, kérdőívek kitöltésével kapott információk elemzése, nyertesek értesítése. Az adatok rögzítésének célja továbbá a visszaélések, többszöri beküldések megakadályozása. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, ügyfelek által adott visszajelzések Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.: a hozzájárulás visszavonásáig. A megadott e-mail cím és a felmérés során bevitt adatok szigorúan elkülönítve és kizárólag a fent megjelölt célok érdekében kerülnek rögzítésre. Az ügyfelek és az oldal látogatóinak véleményét az Iroda bizalmasan kezeli a statisztikai értékelési folyamat során, az ügyfelek és más látogatók személyes és különleges adatait nem kapcsolja össze az e-mail címekkel.
 
6. Cookie-k és direkt marketing
 
Weboldalunk használata során a böngészője cookie-kat tárol az Ön eszközén.
  
Mi is az a cookie?
 
A cookie (vagyis süti) egy olyan fájl, amit a weboldal megtekintőjének számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes eszközén hoznak létre a weboldalak. A cookie-t a weboldalt kiszolgáló szerver küldi a látogató böngészőjének, ami tárolja azt, majd az a további látogatások, oldalmegtekintések alkalmával visszaküldi a szervernek. Manapság a weboldalak szinte mindegyike használ sütiket, így a mi weboldalunk is. Sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, nem tartalmaznak futtatható kódokat, és nem férnek hozzá az ön személyes adataihoz, vagy lemezen tárolt adataihoz.
 
Mire használhatóak a cookie-k?
Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, így releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. Ilyenek például a kizárólag felhasználói névvel és jelszóval elérhető oldalak, amik sütik nélkül nem működnének. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy minél kényelmesebb szolgáltatást nyújtson. Célunk annak biztosítása, hogy weboldalunk látogatói megtalálják azt, amit keresnek, és hogy weboldalunkon a lehető legrelevánsabb marketingkommunikációval találkozzanak. Ennek elérése érdekében felhasználhatjuk az Ön adatait elemzések céljaira, minőségi fejlesztésekhez, a szolgáltatások továbbfejlesztéséhez, a weboldal teljesítményének javításához, reklámkampányaink sikerességének felméréséhez, illetve ahhoz, hogy szolgáltatásainkat az Ön igényeihez igazíthassuk. E célokból az Ön azonosítására alkalmatlan adatokat továbbíthatjuk a szerződéses partnereinknek (például a 2. pontban felsorolt harmadik személy szolgáltatóknak); idetartoznak többek között az anonim demográfiai információk és az online magatartásra vonatkozó adatok. Az Ön böngészője és eszköze által a foglalási folyamat során a weboldalunknak elküldött adatokat tároljuk.
 
Ha a hírlevelünkre való feliratkozás útján jelezte, hogy szeretne ilyen üzeneteket kapni, illetve ha valamely versenyben való részvételkor vagy egy promócióra történő regisztrációkor megadta az adatait, különleges ajánlatokat küldhetünk Önnek. A hírlevelekre való feliratkozása alapján, illetve, ha a fent leírt módon megadja az adatait, direkt marketing üzeneteket küldünk Önnek, így többek között az Iroda és szerződéses partnereink direkt marketing üzeneteit vagy különleges ajánlatait. Ahhoz, hogy ilyen direkt marketing üzeneteket/különleges ajánlatokat küldhessünk Önnek, a következő személyes adatait kezeljük: neve, e-mail címe és/vagy telefonszáma. 
Ezenkívül hozzájárulása függvényében a vásárlásaival, valamint a weboldalunk és a szolgáltatásaink Ön általi használatával kapcsolatos adatait profilalkotás céljára is felhasználhatjuk, annak érdekében, hogy megállapíthassuk, hogy mely szolgáltatások, ajánlatok és/vagy akciók érdekelhetik Önt, valamint, hogy személyre szabott üzeneteket küldhessünk Önnek. E célból az Ön nevét, az e-mail címét és a telefonszámát kezelhetjük. 
 
7. Közösségi oldalak
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook /Google+/ Twitter/ Pinterest/ Youtube/ Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki az adott közösségi oldalakon regisztrált és „lájkolta”, „kommentelte”, vagy más interakciójával érintette az Iroda weboldalát, publikált tartalmait. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
 
A Tájékoztató gyakorlati működésének etikettje az Ügyfél és az Iroda közötti kapcsolatban:

8.  Az Ügyfél (Ön) adatainak felhasználása az általunk kért információk alapján

8.1. Az Ön személyes adatainak kezelése
Ez a Tájékoztató minden olyan személyes adat tekintetében alkalmazandó, amelyet Ön átad nekünk, illetve amelyet Önnek az Irodával fennálló viszonyával összefüggésben gyűjtünk és kezelünk. A jelen Tájékoztató alkalmazásában „személyes adat” minden olyan Önre vonatkozó információ, amely alapján Ön közvetlen vagy közvetett módon azonosításra került vagy azonosítható (így különösen az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, hitelkártya- vagy bankkártyaszáma, illetve a különleges bánásmódra vonatkozó információk), valamint az Önre vonatkozó információkból levont következtetések. 

8.2. Az Ön személyes adatainak gyűjtése
Minden olyan esetben, amikor Ön igénybe veszi a szolgáltatásainkat vagy a weboldalunkon keresztül harmadik személyek által kínált szolgáltatásokat (vagy bármilyen kapcsolódó szolgáltatást foglal le), személyes adatokat gyűjtünk Önről; az adatokat vagy közvetlenül Ön bocsátja rendelkezésünkre vagy azokat akkor gyűjtjük, amikor Ön a weboldalunkon igénybe veszi a szolgáltatásainkat, vagy megvásárolja valamely harmadik személy szolgáltatását. Az Iroda azonban nem felel az Ön adatainak harmadik személyek által a saját céljaikra történő felhasználásáért, amennyiben az ilyen felhasználás megengedett. Ilyen esetben további információkért, kérjük, tekintse meg az érintett harmadik személy adatvédelmi szabályzatát. 

8.3. Az Utaztató által gyűjtött és kezelt információk
Az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük Önről: 

8.3.1. Önre vonatkozó információk (az Ön által megadott információk közé tartozhat például az Ön neve, címe, e-mail címe és telefonszáma, pénzügyi és hitelkártya-információk, személyleírás és fotó, táplálkozási igények vagy különleges segítségnyújtással kapcsolatos igények); 
8.3.2. az Ön által megvásárolt szolgáltatásokkal kapcsolatos információk; 
8.3.3. az Ön utazásával kapcsolatos adatok (például foglalásának adatai és az általunk nyújtott kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok); 
8.3.4. azzal kapcsolatos adatok, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat, a telefonos ügyfélszolgálatunkat vagy a mobilalkalmazásainkat (például információt szolgáltathat magáról, ha adatlapokat tölt ki a weboldalunkon, ha utazási szolgáltatásokra keres rá, vagy ha a weboldalunkon rendelést ad le. Automatikusan információt gyűjtünk arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat. Ez magában foglalja az olyan technikai információkat is, mint az IP-cím, amellyel az Ön számítógépe az internethez csatlakozik, az Ön bejelentkezési adatai, böngészőjének típusa és verziója, az időzónával kapcsolatos beállítások, a böngésző bővítményeinek típusai és verziói, operációs rendszer és platform, valamint az oldalunk Ön általi meglátogatásával kapcsolatos információk, ideértve azokat az egységes forrásazonosítókat (URL-eket), amelyeken keresztül, illetve ahonnan Ön eljutott a weboldalunkra, ideértve amiken keresztül elhagyta azt (beleértve a dátumot és az időpontot is); az Ön által megtekintett termékeket, valamint azokat a termékeket, amelyekre Ön rákeresett; az oldalak válaszidejét, a letöltési hibákat, azt, hogy mennyi időt töltött az egyes oldalakon, az oldalakon végzett tevékenységeivel kapcsolatos információkat (például görgetések, kattintások, illetve az, ha az egérrel egyes képek vagy linkek fölé állt („mouse-over”), valamint azt, hogy milyen módon navigált el az oldalról, továbbá, hogy milyen telefonszámról hívta fel az Irodánkat); és 
8.3.5. a velünk és a munkavállalóinkkal folytatott kommunikációjával kapcsolatos információk.
Információt szerezhetünk Önről akkor is, ha igénybe veszi a többi általunk üzemeltetett weboldalt vagy egyéb szolgáltatásainkat. Ezenkívül szorosan együttműködünk harmadik személyekkel is (ideértve például üzleti partnereinket, a műszaki, fizetési és szállítási szolgáltatások terén alkalmazott alvállalkozóinkat, hirdetési hálózatokat, elemzési szolgáltatókat, keresési információkkal kapcsolatos szolgáltatókat, hitelminősítő ügynökségeket), akiktől szintén kaphatunk Önre vonatkozó információkat.
Egyes esetekben az Ön különleges személyes adatait is kezeljük, amennyiben különleges segítségre van szüksége (például orvosi felügyeletre), vagy ha az utazásra való alkalmasságával kapcsolatos információt oszt meg velünk (például ha terhes); az említett adatokat biztonsági okokból, illetve annak érdekében kezeljük, hogy képesek legyünk eleget tenni az Ön különleges segítségnyújtásra vonatkozó igényének. 
9. Az Ön személyes adatainak felhasználása
9.1. Az alábbi célokra használjuk fel az Ön személyes adatait: 

9.1.1. az Ön által tőlünk megvásárolt szolgáltatások nyújtása érdekében, vagy azért, hogy lehetővé tegyük harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak a weboldalunkon, az alkalmazásunkon vagy a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül történő megvásárlását (az e célból felhasznált adatok közé tartozik a foglalási folyamat során gyűjtött összes adat: például az utazó neve, állampolgársága, neme, telefonszáma, e-mail címe, hitelkártya- vagy bankkártyaadatai, a különleges bánásmódra vonatkozó információk, a járat adatai, a visszaigazolási szám, születési idő, születési hely, az úti okmányok adatai); 
9.1.2. direkt marketing célokra, hogy a szolgáltatásokat és az ajánlatokat az Ön követelményeihez igazíthassuk (lásd a lenti 6. pontot); 
9.1.3. szolgáltatásaink fejlesztése érdekében (lásd a lenti 6. pontot); 
9.1.4. az Önnel való kommunikáció érdekében (például azért, hogy emlékeztető e-maileket vagy a változásokról szóló értesítéseket küldjünk Önnek - erre a célra olyan személyes adatokat használunk, mint például a név és az elérhetőségek); 
9.1.5. egyéb adminisztratív célokból (ideértve többek között a számvitelt és a számlázást, az ellenőrzéseket, a hitelkártyák és az egyéb kártyák ellenőrzését, a csalás elleni vizsgálatokat; a hitelminősítő ügynökségek kutatásainak felhasználását és a fizetési kártyák érvényességének ellenőrzését), idegenrendészeti és vámellenőrzések céljából, biztonsági, egészségügyi, adminisztratív és jogi célokból, valamint a rendszerek tesztelése, karbantartása és fejlesztése érdekében (ehhez bármilyen Öntől megszerzett adatot felhasználhatunk); 
9.1.6. az Önnel megkötött szerződéseinkből származó kötelezettségeink teljesítése céljából. 

10. Az Ön személyes adatainak a konkrét adatkezelési jogalapja
A következő jogalapon végezzük az Ön személyes adatainak kezelését:
 • az Ön személyes adatainak a 9.1.1.-9.1.6. pontban felsorolt célokból történő kezelése a közöttünk létrejött szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint);
 • az Ön személyes adatainak a 9.1.5. pontban meghatározott célokból történő kezelése vagy valamely jogi kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint), vagy jogos érdekünk érvényesítéséhez lehet szükséges (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint); ilyen jogos érdekek lehetnek a következők: jogaink és tulajdonunk védelme (ideértve az informatikai rendszerünket is, illetve harmadik személyek jogainak és tulajdonának védelme; csalás vagy más bűncselekmények észlelése, megelőzése és felderítése; jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme;
 • az Ön személyes adatainak a 9.1.2. és a 9.1.3. pontban felsorolt célokból történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint).
A fentieken kívül az Ön különleges adatainak a kezelése az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul (a GDPR 9. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint). 
Adatainak megadása önkéntes alapon történik. Azonban, ha nem adja meg a személyes adatait, előfordulhat, hogy részben vagy egészben nem tudjuk nyújtani Önnek a kért szolgáltatásokat. Felhívjuk figyelmét, hogy ilyen esetben Ön nem vonhatja vissza az Ön által már kifizetett díjakat, és nem jogosult semmilyen visszatérítésre sem. 
Adatai direkt marketing céljára (ideértve a profilalkotást is) történő, az Ön hozzájárulásán alapuló kezelése esetében Ön bármikor szabadon visszavonhatja a hozzájárulását. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. Bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelekben megadott linken vagy a következő címre elküldött levélben: 3530 Miskolc, Bársony János utca 3. I/2.
Különleges adatainak az Ön hozzájárulásán alapuló kezelése esetében Ön bármikor szabadon visszavonhatja hozzájárulását. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben visszavonja a különleges adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, előfordulhat, hogy nem tudjuk megadni az Ön által kért különleges segítséget. Ezenkívül felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

11. Az Ön személyes adatainak harmadik személyekkel történő megosztása

11.1. A jelen Tájékoztatóban meghatározott célokból a harmadik személyek alábbi kategóriáival is megoszthatjuk az Ön személyes adatait:
 • olyan harmadik személy szolgáltatók, amelyeknek Ön a weboldalunkon, az alkalmazásunkon vagy a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül megvásárolta a szolgáltatásait (például biztosítás, transzfer);
 • fuvarozók és szállodák, melyek szolgáltatásai szerepelnek az Ön által megvásárolt csomagban;
 • hitelkártya-társaságok, pénzforgalmi szolgáltatók, az Ön által a weboldalunkon, az alkalmazásunkon vagy a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kezdeményezett fizetések feldolgozása érdekében;
 • olyan harmadik személyek, amelyek a nevünkben felméréseket végeznek a vásárlók körében;
 • olyan egyéb harmadik személy szolgáltatók, amelyeket – többek között – az adatkezelés érdekében igénybe veszünk;
 • olyan harmadik személyek, mint például az ügyvédi irodák vagy a bíróságok, az Önnel megkötött szerződések végrehajtása vagy alkalmazása érdekében;
 • hatóságok vagy végrehajtó szervek – mint például a rendőrség és a szabályozó
  hatóságok –, az érintett szerv kérésére és kizárólag olyan mértékben, amennyiben az az alkalmazandó jog alapján kötelező, vagy amennyiben az a jogaink megvédéséhez vagy vásárlóink, munkavállalóink és vagyonunk biztonságának megóvásához szükséges.
11.2. Harmadik személy szolgáltatók. Amikor Ön a weboldalunkon, az alkalmazásunkon vagy a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül megvásárolja egy harmadik személy szolgáltató szolgáltatását, a vásárlás lehetővé tétele érdekében továbbítjuk az Ön személyes adatait. 
Az adott harmadik személyek által végzett adatkezelésre saját adatvédelmi szabályzatuk is alkalmazandó. Az említett harmadik személyek adatkezelési gyakorlatára vonatkozó további információkért kérjük, hogy közvetlenül a harmadik személyek weboldalán tekintse meg az adatvédelmi szabályzatokat. Felhívjuk figyelmét, hogy e szabályzatok tekintetében semmilyen felelősséget nem vállalunk. Egyes esetekben a mi általános szerződési feltételeinket és adatvédelmi szabályzatunkat, valamint a harmadik személy általános szerződési feltételeit és adatvédelmi szabályzatát is el kell fogadni az adott szolgáltatás igénybevételéhez. 
Ezenkívül mi is kapunk információt Önről harmadik személyektől, például amikor Ön valamilyen hűségprogramban vesz részt. 
Adatait megoszthatjuk továbbá (a) minden olyan harmadik személlyel, amely az utazási szolgáltatásokat vagy a szerződés alapján igénybe vett egyéb szolgáltatásokat nyújtja; (b) azokkal az állami szervekkel és más hatóságokkal, amelyeknek a jogszabályok alapján kötelesek vagyunk átadni az Ön adatait (például az Ön által meglátogatni kívánt országok határőrségei); és (c) a csalások elleni védelem és a hitelkockázatok mérséklése céljából a megfelelő harmadik személyekkel. Az említett harmadik személyektől mi is vehetünk át adatokat. 

11.3. Telefonos ügyfélszolgálat. Telefonos ügyfélszolgálati tevékenységeink ellátásához harmadik személy szolgáltatókat veszünk igénybe. A telefonos ügyfélszolgálat a jelen Tájékoztatóval összhangban kezeli az Ön személyes adatait. A hívásokat rögzítjük, és azokat minőségbiztosítási célokból, valamint az esetleges jövőbeli panaszok kezelése érdekében összekapcsolhatjuk más foglalási adatokkal. Az elektronikus vagy postai úton, illetve e-mailben benyújtott panaszokat is megőrizzük, és azokat az esetleges jövőbeli panaszok kezelése érdekében összekapcsolhatjuk más foglalási adatokkal. 

12. A személyes adatok nemzetközi továbbítása
Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk). Az Iroda az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított: a) a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén; b) a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén; c) a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy d) a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben az Iroda törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

12. Biztonság
Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az Ön személyes adatainak véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, véletlen elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést – különösen azokban az esetekben, amikor az adatkezelés magában foglalja az adatok valamilyen hálózaton keresztül történő továbbítását –, valamint annak érdekében, hogy az adatkezelés minden egyéb jogellenes formájával szemben megvédjük a személyes adatait. Különös figyelmet fordítunk a személyes és a pénzügyi adatok biztonságos továbbítására. Ezek az adatok az Ön számítógépéről titkosított csatornákon keresztül kerülnek továbbításra az Iroda foglalásokat végző szerverére, a legkorszerűbb Secure Socket Layer (SSL) technológia segítségével.

13. Az adatok megőrzése
Személyes adatait addig kezeljük, amíg szükségesek annak a célnak az eléréséhez, amelyhez beszereztük őket. Általában a következő adatmegőrzési időszakokat alkalmazzuk: 
(a) a számviteli célokból szükséges dokumentumokban található adatok kivételével az 9.1.1.-9.1.6. pontban felsorolt célokból gyűjtött adatokat az Ön és közöttünk létrejött szerződés teljesítésétől számított 5 évig őrizzük meg.
(b) a számviteli célokból szükséges dokumentumokat (és az azokban szereplő adatokat) az érintett pénzügyi év lezárását követően 8 évig őrizzük; és 
(c) az 9.1.2. - 9.1.3. pontban felsorolt célokból gyűjtött adatokat addig őrizzük meg, amíg Ön vissza nem vonja az adatkezelésre vonatkozóan megadott hozzájárulását. 
A fenti 9.1.3. ponttal kapcsolatban felhívjuk a figyelmét, hogy a következő adatokat a hozzájárulás visszavonása után 5 évig megőrizzük annak érdekében, hogy az Iroda képes legyen bizonyítani, hogy eleget tett az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak: a hozzájárulás megadásának időpontja, a hozzájárulás visszavonásának időpontja, a hozzájárulás kapcsolódó e-mail cím és/vagy telefonszám.


14. Az Ön jogai
A GDPR hatálya alá tartozó adatkezeléssel kapcsolatban Ön a következő jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik:
(1) kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést;
(2) kérelmezheti személyes adatai helyesbítését;
(3) kérelmezheti személyes adatai törlését;
(4) kérelmezheti személyes adatai kezelésének a korlátozását;
(5) joga van az adathordozhatósághoz; 
(6) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
(1) Hozzáférési jog: Ön jogosult visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezheti a személyes adatokhoz való hozzáférést. A hozzáférési jog többek között a következő információkra vonatkozik: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái és azon címzettek, illetve címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ezenkívül Ön jogosult másolatot kérni az általunk kezelt személyes adatairól. 
(2) A helyesbítéshez való jog: Bizonyos esetekben Ön kérheti a pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a hatályos személyes adatok kiegészítését.
(3) A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog): Bizonyos esetekben Ön kérheti a személyes adatai törlését, mi pedig kötelesek lehetünk az adott személyes adatok törlésére. 
(4) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben Ön kérheti személyes adatai kezelésének a korlátozását. Ilyen esetben az érintett személyes adatok csak egyes meghatározott célokból kezelhetők.
(5) Az adathordozhatósághoz való jog: Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.
 
(6) A tiltakozáshoz való jog: Bizonyos esetekben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, mi pedig kötelesek lehetünk az adott személyes adatok kezelésének abbahagyására. 
Amennyiben személyes adatait direkt marketing céljából kezeljük – ideértve a profilalkotást is –, Ön bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Ilyen esetben abbahagyjuk személyes adatainak az említett célokból történő kezelését.
Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti jogok nem abszolút jogok, és gyakorlásukra az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő feltételek vonatkozhatnak.
Ha úgy érzi, hogy megsértették a személyes adataihoz fűződő jogait, megkeresheti a helyi adatvédelmi hatóságot is – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban –, és panaszt nyújthat be hozzá. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is megkeresheti (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1 391-1400; fax: +36-1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 
A fentieken túl, bírósági eljárást is indíthat a cégünk székhelye vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti illetékes bíróság előtt. Ha regisztrál a weboldalunkon, feltételezzük, hogy hozzájárul ahhoz, hogy kezeljük a regisztráció során megadott adatait, így további foglalások esetén nem kell újra megadnia az adatit. Személyes adatait, valamint az Ön és az Iroda között létrejött szerződéseket a foglalási rendszerünkben tároljuk. Ha szeretne további információt kapni az utazónyilvántartásban vagy az Iroda által őrzött egyéb adatairól, az adatkezelésről és az adatfeldolgozó szervezetekről (ha vannak ilyenek), illetve ha szeretné gyakorolni a fenti jogait, kérjük keressen minket.
 
15. Adatvédelmi tisztviselő
 
Az Iroda kinevezett egy adatvédelmi tisztviselőt, aki az Iroda adatkezelési tevékenységeit is felügyeli. Ha bármilyen kérdése vagy problémája van, a következő elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselővel:
e-mail: takacstamas44@gmail.com
 
16. Az ügyfél (Ön), mint érintett kérelmének ügyintézési határideje
 
Érintett kérelme Határidő
Tájékoztatáshoz való jog amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)
Hozzáféréshez való jog egy hónap
Helyesbítéshez való jog egy hónap
Törléshez való jog indokolatlan késedelem nélkül
Adatkezelés korlátozásához való jog indokolatlan késedelem nélkül
Adathordozósághoz való jog egy hónap
Tiltakozáshoz való jog a tiltakozás kézhezvételekor
 
17. Vegyes rendelkezések
17.1. Esetleges adatvédelmi incidens bejelentése, kezelése:
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a GDPR 55. cikke alapján illetékes felügyeleti hatóságnak (NAIH), kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, akkor mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
17.2. Ön minden foglaláskor kap egy visszaigazolási kódot. A kód a foglalást követően kiküldött visszaigazoló e-mailben található. Javasoljuk, hogy a visszaigazolási kódot mindig kezelje bizalmasan. Ha a visszaigazolási kódot megosztja valaki mással, az érintett személy a rendszereinken keresztül hozzáférhet az Ön útitervéhez és foglalásának adataihoz. 
17.3. Ha módosítjuk a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót, annak aktualizált változatát közzétesszük a weboldalunkon, a www.szabobuszberles.huoldalon.
17.4. A www.szabobuszberles.hu weboldalon az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében további weboldalakra mutató hivatkozások is találhatók. Ne feledje azonban, hogy előfordulhat, hogy ezeknek az oldalaknak más vállalatok vagy szervezetek a tulajdonosai és az üzemeltetői, továbbá más biztonsági és adatvédelmi szabályzatok vonatkozhatnak rájuk. Az Irodának nincs befolyása az említett weboldalakon szereplő, illetve azokon keresztül elérhető információkra, anyagokra, termékekre vagy szolgáltatásokra, és azok tekintetében semmilyen felelősséget nem vállal. 
17.5. Az Iroda fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen Tájékoztatót.
Az Iroda adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket az ilyen módosításokról.
17.6. A mindenkor hatályos Adatvédelmi Tájékoztatónk elérhető az interneten az alábbi cím alatt: www.szabobuszberles.hu.
17.7. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos.